Jste zde

29. 9. - Iz 39, 1-7

Iz 39, 1-7 kázání
Tento text společně s 1. čtením (Iz 38,1-6.9-20) tvoří základ kázání.
Milé sestry, milí bratři, asi je nám líto krále Chizkjáše a soucítíme s ním. Stejně jako soucítíme s každým, kdo se v podobné situaci těžkého onemocnění ocitne. Uvědomujeme si totiž, že to může potkat každého z nás. A tak soucítíme s druhým, ale zároveň se sebou. Bojíme se, aby se nám nestalo něco podobného. Když nám není dobře, když nás něco bolí a trápí, když jsme nešťastní a smutní - pak přemýšlíme co se to s námi děje. A hlavně - co by nám pomohlo. Někdy na to přijdeme sami, někdy vyhledáme odborníka. Ale i tak potřebujeme o svém trápení či nemoci s někým mluvit. Lidé se svěřují většinou někomu ze své rodiny, příteli, někdy jdou za farářem, častěji k lékaři…Někdy musí lékař nebo farář přijít za nemocným.

Prorok Izajáš měl právě tenhle úkol. Dovedete si představit situaci, kdy třeba lékař nebo farář přijde navštívit nemocného a řekne mu: „Vy brzo zemřete, hleďte si sepsat poslední vůli.“ Izajáš přímo toto vyřizuje nemocnému králi – ale vyřizuje mu to jako vůli Hospodinovu.

Jak na to reaguje král Chizkijáš? Dá svolat dvorní písaře a královského notáře a začne sepisovat závěť? Vůbec ne. Otočí se na posteli tváří ke zdi na znamení, že chce být s Bohem sám a modlí se. Dovolává se Boha a připomíná mu svou zbožnost: Ach, Hospodine, rozpomeň se prosím, že jsem chodil před tebou opravdově a se srdcem nerozděleným a že jsem činil, co je dobré v tvých očích. …A dá se do velikého pláče. Nemocný král se modlí, dovolává se svého vztahu k Bohu a z něho čerpá naději, že ho Bůh vyslyší (viz modlitba: Iz 38, 9-20).

On ten král chápal - stejně jako většina starověkých lidí (a někdy i dnešních lidí) svou nemoc jako trest od Hospodina. Ve své modlitbě tomu vzdoruje a předhazuje Bohu svoji zbožnost. O té si ale můžeme, podle toho co o Chizkijášovi vypráví Bible, myslet své. Vždyť o kousek dál čteme, jak prorok kárá uzdraveného krále, že se chlubí svým velikým majetkem a že mu dělá dobře, když druzí uznávají jeho královskou moc a stojí o jeho případnou vojenskou pomoc.

A ještě navíc – kdyby byl král tak zbožný, tak by poslech Slovo Hospodina, které mu Izajáš vyřizoval a dal sepsat svoji závěť – pořízení o svém domě. Protože to není jen tak nějaká věc, která se dá odbýt mávnutím ruky. A ještě navíc se netýkala jen jeho královské domácnosti. Tím domem se myslelo celé judské království. Jeho osud byl teď důležitější než králova blížící se smrt. Králova závěť měla zaručit, že po jeho smrti nedojde k nějakým správním konfliktům a hospodářským machinacím. Pořízení mělo zaručit právně jasné poměry a dovolit řádné předání vlády. Intrikánská politika a zákulisní jednání by rozvrátily poměry nejen v královské rodině – ve smyslu sporu o následnictví, ale také v celém Izraeli. Král Chizkijáš totiž byl tehdy ještě bez právoplatného nástupce – syna.

I dnes je aktuální takový požadavek – totiž uspořádat jasně a právně poměry o svém domě – tedy o státě, kde žijeme. Vždyť právě jasné a právní uspořádání je základem čitelné a průhledné politiky. Ale ti proroci s Boží autoritou, co by to vládcům přikázali, nám v dnešní době nějak chybí.

I když jsme krále podrobili kritice, že nesplnil Slovo Hospodina a že mu byl vlastní osud přednější než osud jeho království - musíme připustit, že jeho modlitba je plná důvěry a odevzdání se milosti Boží. Chizkijášovu modlitbu smíme chápat jako snahu „poprat se s problémy“ – ne jako útěk od odpovědnosti nebo nějaké vyčítání. Hospodin to takto asi pochopil. Proto posílá Izajáše ke králi znovu a tentokrát s odlišným poselstvím: Toto praví Hospodin: „Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám k tvým dnům 15 let.“

Hospodin prodlužuje Chizkijášovi život o 15 let. Jaká úžasná milost! V tu chvíli se králi jistě ulevilo – ale jak víme, čas ubíhá rychle. Není to nepředstavitelně dlouhá doba, ale ani příliš krátká. Chizkijášovi je přidána lhůta, aby mohl své syny, kteří se mu narodí - seznamovat s Boží věrností a milostí. A sám měl být živoucím příkladem Božího slitování.

Jak to tak bývá, celkem rychle se roznese, že je někdo na smrt nemocný a když se zázračně uzdraví - to se rozkřikne ještě rychleji. Tak se stalo - že se o Chizkijášově nemoci a uzdravení dozvěděl babylonský král Meródak-baladán. I posílá k Chizkijášovi poselstvo s dopisem a darem. Co ten náhlý zájem?

Meródak jednak potřeboval judského krále jako spojence v boji proti Asyřanům. A také stál o pomoc božských sil, které judského krále uzdravily. Chizkijáš je polichocen zájmem mocného krále a vítá spojenectví se silnou říší. Chlubí se před posly veškerým svým bohatstvím i celou svou zbrojnici. Chce udělat na Babylóňany dojem a hledí se předvést jako movitý spojenec.

Po odjezdu cizí delegace přichází za králem Izajáš. Několika otázkami odhaluje chloubu a marnivost krále, který se dal oslnit poselstvem z velké země. Hodnotí královo chvástání velmi kriticky – jako pýchu která předchází pád. Místo aby Chizkijáš vyprávěl příběh o své nemoci, modlitbách a Božím milosrdenství - zamlčel svou důvěru v Boha, který se nad ním slitoval. Zapomněl svým hostům říct - že to nebyly zlaté a stříbrné předměty ani další poklady, ani vojenská moc - ale Boží moc, která způsobila, že dosud žije. Místo o Hospodina se opírá o mocenské a hospodářské bohatství.

Prorok králi vytýká jeho lehkomyslnost a vyřizuje mu Hospodinův soud. Kdyby Chizkijáš mluvil před babylónskými posly o Boží milosti - možná by naklonil jejich srdce k Hospodinu. Možná by se obrátili od svých pohanských bůžků k jedinému Pánu Bohu (jak o tom často v Bibli čteme). Ale on naklonil srdce Babylóňanů ke svému bohatství. Babylonským se zalíbilo bohatství Izraele a přijdou si pro ně.

Babylóňané se ještě jednou vrátí a prohlídku si zopakují - ale už to nebude obdiv nad poklady spojence. Nabídnuté a přijaté spojenectví s Babylónem nezachrání suverenitu země. - To, čím se Chizkijáš chlubil, co jim beze zbytku ukázal, to Babylóňané beze zbytku odnesou jako válečnou kořist. Přijdou dny a bude odneseno do Babylóna všechno, co je v tvém domě, poklady, které nahromadili tvoji otcové až do tohoto dne. Nic tu nezbude, praví Hospodin.
Kořistí se stanou i jeho synové, potomci z vládnoucího rodu. Ztratí královskou hodnost a budou sloužit v ponížení babylonskému králi. Tak budou poníženi potomci toho, který se povyšoval.

Milí bratři a sestry, slyšeli jsme jeden z příběhů o Boží věrnosti a slitování a o lidské nevěrnosti a selhávání. Jsme nabádáni přes proroka Izajáše - abychom nedbali o své sebeprosazení a uznání od druhých, protože to se často ukáže jako ošemetné …Ale abychom každý den vnímali jako čas přidaný z milosti Boží (a nemusí to být zrovna jen po uzdravení z těžké nemoci) a Pánu Bohu za to vzdávali chválu svým životem a byli tak svědectvím o jeho lásce a dobrotě všem, s nimiž se setkáváme. Amen.

29. 9. 2019 Prčice
Přivítání: Milé sestry, milí bratři, vítám vás na dnešních bohoslužbách. Dnes máme 15 neděli po sv. Trojici.

AP: Ve jménu Boha Otce, i Syna, i Ducha svatého.

Intro: (Ž 103,15-18) Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kdo se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. Amen.

Píseň: Ž 25 - K tobě duši pozdvihuji 171 – Buď Pánu čest

Modl.: Hospodine, Bože blízký i skrytý, vítězný i trpící, tebe, který do našich životů vnášíš důvěru i otazníky, tebe prosíme o pomoc, abychom dokázali být v této chvíli s tebou. Také dnešní ráno je svědectvím o tvém milosrdenství, Bože. Mohli jsme vstát a vidět oblohu a své blízké a přijít sem načerpat posilu a povzbuzení z tvého Slova a ze společenství bratří a sester v Kristu. Děkujeme ti, že tvé milosrdenství nás neustále obklopuje. Dej, ať jsme schopni si to uvědomovat, i když nás potká trápení. Pro Pána Ježíše Krista, v němž jsme nejlépe mohli poznat tvou lásku a milosrdenství, buď tady uprostřed nás. Amen.

1 čtení: Iz 38,1-6.9-20

Píseň: 631 – Nám pomoz, Pane milý

2.čtení: Iz 39,1-7

Píseň: 446 – Moudrosti poklad z nebe

Ohlášky:

Píseň: 443 – Přijď, králi věčný náš

Příml. modl: Pane, ty znáš neduhy našeho těla i duše. Prosíme, odpusť, když zahlcují náš život tak, že v něm nezbývá místo pro vděčnost a radost a pokoj. Prosíme, nauč nás spolehnout, že v pokorné, upřímné modlitbě je síla i pomoc, i když se může projevit jinak, než očekáváme. Prosíme tě za současné vládce kdekoli na světě, aby usilovali o mír, spravedlnost a pokoj. Ty, kteří činí bezpráví a násilí a považují to za normální, přiveď k pokání. Prosíme tě za všechny, kdo jsou trápeni nemocemi těla i ducha, a my neumíme, nejsme schopni jim pomoci. Tam, kde máme příležitost pomoci, dej, ať tak činíme obětavě a s láskou, podle tvého příkladu.
V tiché modlitbě můžeme svěřit Bohu, co nám nejvíce leží na srdci…
Nevyslovené prosby vložme do modlitby Páně: Otče náš…

Poslání:(Žd 4,12-13) Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Amen.

Požehnání:

Píseň: 355 – Kristus má v rukou celý svět