Jste zde

1. 1. - Nový rok - Ž 34,2-11

Ž 34,2-11 kázání
Z knihy Žalmů nám do začínajícího nového roku zaznívá hlas dávných lidí, kteří se ve svých radostech i trápeních obraceli k živému Bohu. Jedním z nich je král David - skladatel tohoto žalmového zpěvu. Jeho životní příběh, který Bible pečlivě zaznamenala, je plný zvratů, ohrožení a nebezpečí. A přesto začíná svůj zpěv slovy:
Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.

Takové vyznání a odhodlání a podobné výzvy k dobrořečení Hospodinu k nám zní z řady žalmů. Tak slyšíme do našeho všelijakého života i do všech okolností i do všelijakých našich duševních rozpoložení biblický vícehlas: všímejte si dobrého a přiznávejte je Hospodinu. To neznamená, že nevidíme či přehlížíme zlé věci a lidská neštěstí a bolestné zápasy. Ale znamená to: nepodléhejte tomu! Nenechte se tím otupit a oslepit pro dobré věci a dary Boží. Pro dobré a osvobozující působení Boží, které se i v tom zlém a těžkém děje. Vždyť žalmista a s ním lid Boží vyznává a zpívá: Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.

Ale je to vůbec možné? Nepřehání to žalmista? Je opravdu v každém čase, i když se člověk ocitne na dně, ve hluboké tmě, v úzkostech o svůj život, v nemoci, nebo v pocitu bezvýchodnosti - je i v tom to dobré od Pána Boha? - Možná o tom pochybujeme. Nebo to nemůžeme říct ze své zkušenosti. Nebo třeba z úcty před tíží, kterou prochází někdo, na kom nám záleží - a nám v tom docházejí slova. Ale proti tomu všemu, co nás takto umlčuje a zviklává naši naději - je tu zkušenost žalmisty - a nejen jeho. Vždyť je to zkušenost a vyznání zástupu věřících lidí – Boží církve: Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.

To je povzbuzení a posila i pro nás. I když třeba pochybujeme, i když s tím nemáme zkušenost, i když si to nedovedeme představit, i když na to, abychom v každém čase dobrořečili Hospodinu - sami nemáme sílu – přece se můžeme přidat k této modlitbě církve. Protože je tu společenství mnoha generací před námi a kolem nás a s námi – není to přehnané říkat: Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. Proto se můžeme i se srdcem všelijak ztrápeným a nešťastným k této chvále přidat - to je dar církve!

Životní příběh autora dnešního žalmu – Davida – je plný zvratů, trápení, protivenství, ohrožení, postojů nepřátelství vůči němu. A přece David ve víře v Hospodina vyznává: Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. - Za to Pána Boha chválí, děkuje mu a zve i nás, kteří jsme od něho vzdáleni mořem času - abychom se k jeho chvalozpěvu přidali: Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.

Život žádného člověka není černobílý. Stejně tak Davidův. Davida provázely životem nejen nepříznivé okolnosti, ale prožil i mnoho zázraků Boží ochrany a péče. Ale teď nás může napadnout: David byl přece mimořádný člověk už tím, že si jej Hospodin vybral za krále svého lidu. My žádné takové zvláštní pověření nemáme. Jsme docela obyčejní lidé a cítíme, že je tady rozdíl. Davidovi byl Pán Bůh zvlášť blízko už tím, že si ho vyvolil jako svého Pomazaného, jak to Bible často připomíná.
A přece právě on sám se obrací na nás: Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. - Jakoby nám tím chtěl říci: Všechna Boží ochrana a pomoc, kterou jsem prožil, je pro každého, kdo se k Bohu obrátí s důvěrou: Blaze muži, který se utíká k němu. - Proto vám zpívám své svědectví o Pánu Bohu, který mě vysvobodil od všeho, čeho jsem se lekal, abyste to mohli prožít i vy. Že je Hospodin dobrý, to není žádná zbožná fráze, ale je to vyzkoušená jistota. Můžete to okusit sami, přesvědčit se o tom ve svém životě, spolehnout se na to, že Pán Bůh vás nenechá nikdy na holičkách. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý.

Blaze muži, (tedy obecně člověku), který se utíká k němu. Když to člověk s důvěrou ve víře učiní - pak pozná, že na všechny úzkosti života není sám. Může si mnohdy připadat zcela bezmocný proti nejrůznějšímu ohrožení - ale přitom se drží jistoty, o které zpívá tento žalm: Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha a bude je bránit.

Věřím, že Pán Bůh má dostatek andělů, aby nás chránili před tím, co nám nahání strach a úzkost a na co sami nestačíme. A ve své laskavosti nám chce dát všechno, co je nám třeba k životu. David to vyjadřuje přirovnáním: zatímco mladí lvi, navzdory své síle mohou mít někdy nedostatek potravy, věrný Bůh pečuje o ty své. Lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.

Však tuto jistotu Davidovy vděčné písně Pán Ježíš plně potvrdil svým ujištěním, že máme nebeského Otce, který ví, co potřebujeme. Od jeho lásky - tak jsme to slyšeli v 1. čtení - nás nedokáže odloučit ani soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč – zkrátka nikdo a nic. Proto nám do nového roku zní: Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Amen.

1. 1. 2020 Prčice
AP: Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi!

Pozdrav: Milé sestry a bratři v Kristu, vítám vás na dnešních novoročních bohoslužbách.

Introit: (Ž 103,8) Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Amen.

Píseň: 168 – Zpívejte, čest vzdejte

Modl.: Pane času i věčnosti, ty plníš náš život hodinami plnými štěstí, radosti, při které jsme schopni zapomenout sami na sebe a být v souladu s tebou. Nejraději bychom v takovém okamžiku zůstali už navždy. Jenže všechno skončí. Přeci však ani chvíle, kdy nám je těžko, nezůstanou navždy. Bolest nemocí, bolest z rozloučení i pádů netrýzní pořád. I to těžké skončí. Ty jsi každému dal jeho čas, proto doufáme, že náš život zůstane po všechny časy bezpečně u tebe, Bože. Držíš nás pevně ve štěstí i v neštěstí. Tvoje milost neskončí. Pomoz, abychom v této jistotě dokázali za sebou nechat minulé a uklidněni vstoupili do nového roku. Amen.

1čtení: Ř 8,31b-39

Píseň: 219 – Hory, doly, stráně

2 čtení: Ž 34,2-11 kázání

Píseň: 688 – Odpusť 504 – Tak, jaký jsem, ač nemám nic

VP

Píseň: 693 – Ježíš hříšné přijímá 452 – Za dar Slova, Bože milý

Příml. modl.: Bože, Otče Ježíše Krista a Otče náš, stojíme před tebou na začátku dalšího roku. Do tvých rukou svěřujeme všechno, co už jsme v minulém roce nestačili, co se nám nepodařilo a všechna svá nesplněná přání. Tobě děkujeme za všechno, co nám v tom minulém bylo k užitku, všechno, co se nám podařilo. Děkujeme ti za všechno, čím jsme snad mohli někomu prospět. K tobě se obracíme na počátku tohoto nového roku a prosíme, abys nás v něm vedl, abys nás učil rozumět svému slovu, rozumět z něj sobě samým i sobě navzájem. Amen.

Ohlášky:

Poslání: Ř 8,15-17

Požehnání:

Píseň: 572 – Tvůj, Pane, jsem