Jste zde

21. 6. - Mt 5, 13-16

Modl.: Pane, prosíme tě, učiň své Slovo mezi námi světlem a silou, abychom odtud všichni odešli posíleni a povzbuzeni. Duchu svatý, prosíme, otevírej naše uši a mysl pro Slovo Boží.

Po Ježíšových blahoslavenstvích, která pronesl v tzv. Kázání na hoře čteme:

Mt 5, 13-16 káz

Sůl… Známe ji všichni. Sůl má všestranné využití. Dříve sloužila jako konzervační prostředek. Bránila rozkladu a hnilobě. Byla symbolem trvanlivosti a podle SZ se užívala i při uzavírání smluv - jako výraz trvalé platnosti smluveného.

Sůl je zvláštní v tom, že jí není třeba mnoho. Ale běda když chybí. Jen si vzpomeňme na pohádku „Sůl nad zlato“. Špetka soli prostoupí celý pokrm. Ale jíst sůl samu o sobě – to není ono. Sůl potřebuje pokrm, ve kterém by mohla působit. Až ve spojení s ním se projeví její povaha.

Světlo… To známe také všichni. Světlo je orientačním bodem. Už v pohádkách šplhají ztracení po stromech a vyhlížejí světýlko, které dá naději na záchranu. Majáky svým světlem upozorňují mořeplavce na nebezpečí. Světlice v pustině jsou orientačním signálem v nouzi.

Stejně jako soli, tak i světla stačí málo. I zde je myšlenka špetky, která ovlivní celé prostředí. Jeden malý plamínek může osvítit mnohonásobně větší prostor. Málo světla stačí k tomu, aby proniklo a osvítilo mnohem mocnější a obsáhlejší tmu. Světlo zaplaví svým jasem okolí tak, že rozpoznáme, zda žijeme v pořádku nebo nepořádku. Dokud žijeme ve tmě, nepořádek nám nevadí a ani o něm vlastně nevíme.

A Ježíš říká - Vy jste sůl země, vy jste světlo světa. - Kdo jsou adresáti? Jsou to ti, kdo slyší Ježíšova blahoslavenství. Ti, koho Ježíš blahoslaví, komu jakoby gratuluje.

Pak si ovšem připomeňme, koho Ježíš blahoslaví! Chudé v duchu, plačící, tiché, hladovějící a žíznící po spravedlnosti, milosrdné, ty, kdo mají čisté srdce, ty, kdo působí pokoj, ty, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost.

Tito všichni jsou solí země a světlem světa. Skupina lidí, kterou by si asi žádný vojevůdce nevybral do vojska a žádný prezident za své poradce. Ani by se neocitli na prvních stranách módních časopisů, ani v reklamách na nejrůznější lákavé nabídky na nejrůznější možné i nemožné věci. A přesto jsou solí země a světlem světa!

Ježíšova slova: Vy jste sůl země, vy jste světlo světa – jsou určeny pro ty, kdo Ježíšovo slovo slyší a přijímají. Platí pro nás, křesťany.

Sůl sama o sobě není příliš poživatelná. Potřebuje pokrm. Světlo samo o sobě – k čemu by bylo? Potřebuje něco, na co by mohlo svítit. Stejně tak křesťan, který je solí a světlem – si nesolí sám sebe a nesvítí si sám sobě – ale je to ten, kdo působí ve světě. Solí svět, svítí světu.

Někdy se stává že na to křesťanské církve zapomínají. Izolují se sami v sobě a o svět se příliš nezajímají. Raději se zavřou se svým evangeliem za zdí kostelů a modliteben. Hovoří potom o zlém světě a nechtějí s ním mít nic společného.

Ale jak víme – sůl sama o sobě je nechutná. Nechutné tedy může být i společenství křesťanů - církev, hromádka soli, pokud je zaměřena jen na sebe, pokud je zde pouze pro sebe a nad světem již zlomila hůl. Církev, která se chápe jako posvátné společenství, které neslouží své době, světu - ale pod heslem netáhněte jho s nevěřícími - si vystačí samo se sebou. Ježíš však říká: Vy jste sůl pro tuto zem, ne sůl uzavřená sama pro sebe.

Vy jste světlo světa – Světlo tu není samo pro sebe. Je tu proto, aby svítilo. Aby pronikalo temnotou. Aby jím byli osvíceni všichni v domě, jak říká Ježíš. Světlo je dobré k tomu, aby všichni viděli na cestu. Však je jí před námi ještě kus. Je kam jít. A je i kudy a nejdeme sami. Je tu pomoc, když bloudíme. Jestli půjdeme tam, či někam úplně jinam – to už záleží na nás.

Bez kontaktu se světem by křesťané nebyli solí země a světlem světa. Tak jako je sůl sama o sobě nepoživatelná a světlo na nic, nemá-li co osvětlit - stejně na nic jsou křesťané, kteří si žijí sami pro sebe, bez vztahu ke svému okolí.

Solíme, svítíme tam, kde žijeme svůj každodenní život. Jde o špetky soli a malé plaménky světla. Jde o jednotlivé křesťany v jejich rodinách, na pracovištích, prostě o křesťany rozptýlené po celé zemi. Převádíme do života Boží slovo, které k nám promluvilo. Solíme, svítíme, jsme solí země a světlem světa.

Ještě něco bychom neměli přehlédnout, a to Ježíšův oznamovací způsob: Jste sůl země, jste světlo světa. Není psáno: měli byste se snažit být, měli byste o to usilovat. Není psáno: když budete hodní, tak se stanete solí a světlem. Je psáno: Jste!

Garantem Ježíšových slov je sám Bůh. On to tak působí. On činí solí a světlem ty, kdo slyší jeho slovo. Bůh působí, že hříšný, nedokonalý člověk s mnoha chybami se stává solí a světlem.

Máme zde ale i varování: Ježíš připomíná, že slanost je možno pozbýt. Neslaná sůl je pak k ničemu. Člověk má svobodu aby se rozhodl, že nechce být ani solí, ani světlem. Že už nechce Boha slyšet, že už nechce slyšet Boží slovo. Pak se stává solí, která nesolí a světlem, které nesvítí.

Dnešní podobenství končí výzvou: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. - Člověk smí pokorně, bez vychloubání svítit. Bez velkých řečí typu: koukejte, jak jsem v tomto světě důležitý. Ani nemá světlem sloužit jen ke svému užitku. Světlo slouží všem v domě a nejen tomu, kdo si rozsvítí. Tak mimoděk smí i křesťan vydávat svědectví o Bohu. Jen ať lidé na světě užívají soli a světla, radují se z toho a s vděčností vzdají čest a chválu Otci v nebesích. Nic zlého a nepatřičného se nestane, pokud přehlédnou naše zásluhy. Sláva a čest patří Bohu v nebesích, který to vše působí.

Modl.: Pane Bože, vidíme tmu a vidíme světlo. Tmy je dost. Prosíme tě, pomáhej nám, abychom uměli prosvětlovat svět. Pomáhej nám, abychom uměli prosvětlovat také sebe. Prosvětlit se zevnitř a nést toto světlo s pokorou a úctou k tobě dál. Amen.

21.6. 2020 Prčice

Pozdrav: Milé sestry a bratři v Kristu, vítám vás na dnešních bohoslužbách. Dnes máme 2. neděli po sv. Trojici.

AP: Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi!

Intro:(Iz 60, 1-3) Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Amen.

Píseň: 178 – Krásná je modrá obloha

Modlitba: Pane Bože, děkujeme ti za světlo nového dne, za čas, který jsi nám přidal. Děkujeme, že jsi nás nepřestal vyhledávat, svolávat a těšit dobrou zvěstí. Děkujeme, že ti na nás záleží. Prosíme tě, obnov nás, Bože, a povzbuď, posiluj na cestě. Daruj nám Ducha svatého, ať v nás posiluje víru v tvou moc, milosrdenství a odpuštění.

Přiznáváme Pane, že jsme někdy vzpurní, že si chceme jít vlastní cestou, že si tvoříme různé vlastní bohy a míjíme cíl života. Hledáme životní štěstí jinde než u tebe a v tobě, vzdalujeme se ti,

opouštíme cestu, která vede k tobě. Ztrácíme se. A někdy nás nacházíš vyčerpané u cesty. Ale ty nás znovu pozvedáš. Stále nás hledáš. Stále se k tobě smíme vracet. Stále na nás čekáš.

Pane, děkujeme ti za všechnu tvou lásku, porozumění a odpuštění. Děkujeme, že nám stále znovu ukazuješ pravdu o nás samotných. Pane, prosíme, buď nyní s námi. A buď také se všemi, na všech místech světa, kde se dnes shromáždili ve tvém jménu. Amen,

1čtení: Ž 119, 105-112

Píseň: 549 – Chvaliž Hospodina, slávy vždy krále mocného

2čtení: Mt 5, 13-16 kázání

Píseň: 611- Není lepší na tom světě

Ohlášky:

Píseň: 473A – Vezmi, pane, život můj

Modl.: Pane, prosíme Tě, dej nám víru, která nás zachrání před nectnostmi. Dej nám lásku k Bohu a lidem, která v nás zničí hněv, zášť i pocity hořkosti. Dej nám naději, která nás zbaví strachu. Buď nám pomocí, která nás dovede k cíli. Drž nás, když nevíme kudy, raď, když jsme bezradní. Mluv ty sám, když nám chybí slova. Přijď a zmírni naše břemena, dej odpočinout únavě, buď hostem nás ubohých. Děkujeme za všechno, co od tebe dostáváme. Děkujeme, že nám dáváš odvahu k dobrému, zbavuješ strachu, odebíráš pocity méněcennosti, odstraňuješ naše předsudky, měníš omezující zvyky, přemáháš lhostejnost, dáváš člověka, který bude s námi. Prosíme, otevírej naše srdce a ruce, ať se i my staneme nástrojem tvé moci.

V tiché modlitbě můžeme svěřit Bohu, co nás nejvíce tíží…

Nevyslovené prosby vložme do modlitby, kterou nás naučil náš Pán: Otče náš,…

Poslání: (1 Pt 3,15-16) Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a uctivostí. Amen.

Požehnání:

Píseň: 579 – Ó králi věků důstojný